telefon +420 773 455 510 emailinfo@projekt-shop.cz
Registrace
Zap. heslo
  • s1
  • s2
  • s3

Podmínky užívání

Registrací a užíváním internetového serveru Projekt-shop.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Projekt-shop.cz a registrovaným uživatelem.

- Projekt-shop.cz je internetové obchodní místo, které nabízí a zprostředkovává prodej projektů pozemních staveb a to především projektů rodinných domů a dále služeb s tím souvisejících, tak jak je uvedeno v záložce Další služby. Provozovatel serveru Projekt-shop.cz není prodejcem zboží ani služeb, nýbrž jejím zprostředkovatelem
- Registrace na Projekt-shop.cz je zdarma.
- Vystavení zboží Prodávajícího uživatele na Projekt-shop.cz je zcela zdarma.
- Prodávající uživatel je povinen uhradit (viz. níže) Provozovateli serveru Projekt-shop.cz provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká Prodávajícímu uživateli 14 dní od uzavření smlouvy o dílo nebo jiné ústní či písemné dohody mezi Prodávajícím uživatelem a Kupujícím uživatelem.
- Provozovatel serveru Projekt-shop.cz neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi Kupujícím užiavtelem a Prodávajícím uživatelem.
- Projekt-shop.cz zajišťuje správu a údržbu tohoto prodejního místa a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat zboží Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- Uživatelé serveru Projekt-shop.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR.
- Provozovatelem serveru Projekt-shop.cz je Eliška Vašková, Čechovská 119, 261 01, Příbram, IČ: 75870967.

I. Podmínky užívání
Obchodní aktivity na serveru Projekt-shop.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let, zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání serveru Projekt-shop.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Uživatelé, kterým byla serverem Projekt-shop.cz v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky dle článku viz výše.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

II. Registrace
Podmínkou zprostředkování prodeje zboží a služeb nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Projekt-shop.cz je souhlas s těmito smluvními podmínkami a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Projekt-shop.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout Prodávajícímu uživateli či Kupujícímu uživateli nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Projekt-shop.cz.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Projekt-shop.cz a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

Provozovatel serveru Projekt-shop.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele a nepovolit mu registraci novou, nebudou-li aktivity Uživatele v souladu s podmínkami serveru Projekt-shop.cz, budou v rozporu s dobrými mravy nebo jeho aktivity budou poškozovat a obtěžovat samotného provozovatele Projekt-shop.cz či ostatní Uživatele.

III. Vystavení zboží
Vystavené zboží a služby musí být v souladu se zaměřením serveru Projekt-shop.cz, musí se jednat o zboží či služby, které splňuje alespoň jednu z níže jmenovaných definicí:

-projekční činnost ve výstavbě a to zejména projektové dokumentace rodinných domů a projektové dokumentace garáží a příslušenství
-služby související s projekční a stavební činností Vystavení zboží Prodávajícího uživatele je zdarma. Provozovatel serveru Projekt-shop.cz si za vystavení zboží nic neúčtuje.

Prodávající uživatel vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést popis zboží a jeho fotografii, zařazení zboží do kategorií.

Vložením fotografií dává Prodávající uživatel provozovateli serveru Projekt-shop.cz práva a souhlas k užití všech vložených fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat server Projekt-shop.cz a dále souhlasí s postoupením všech vložených fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům apod.) a to vždy za účelem propagace serveru Projekt-shop.cz. Provozovatel serveru Projekt-shop.cz se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům serveru Projekt-shop.cz nebudou fotografie použity. Prodávající uživatel je povinen informace o svém nabízeném zboží uvádět plnohodnotně a pravdivě.

Provozovatel serveru Projekt-shop.cz nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy a Projekt-shop.cz si vyhrazuje právo takové zboží odstranit.

IV. Nákup zboží
Kupující uživatel vybírá zboží od Prodávajících uživatelů s vědomím, že Projekt-shop.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od registrovaných Prodávajících uživatelů serveru Projekt-shop.cz, od nichž si Kupující uživatel zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje Prodávajícího uživatele o zájmu o toto zboží či službu, ale tyto budou dodány až při smluvním, ústním či jiném ujednání mezi Prodávajícím uživatelem a Kupujícím uživatelem. Server Projekt-shop.cz není zodpovědný za obsah a rozsah zboží a služeb uvedených v tomto ujednání. Není tudíž zodpovědný za případné reklamace.

Kupující uživatel bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující uživatel neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to dle předem sjednaných platebních podmínek mezi Prodávajícím uživatelem a Kupujícím uživatelem.

V. Prodej zboží
Prodávající uživatel je informován o zájmu o své zboží ze strany Kupujícího uživatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci a dále v osobním menu. Pro Prodávajícího uživatele není objednávka závazná, může objednávku nebo její část odmítnout.

Prodávající uživatel a Kupující uživatel spolu následně uzavírají smlouvu či dohodu, na jejímž obsahu se vzájemně dohodli a provozovatel serveru Projekt-shop.cz za její obsah nezodpovídá, tudíž není zodpovědný a za případné reklamace.

VI. Cena zboží
Cena zboží na serveru Projekt-shop.cz je předem určena a Provozovatel serveru a Prodávající uživatel se na ní předem dohodli. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo měnit cenu za zboží a služby.

Vložením prodejní ceny do elektronického formuláře je automatické. Tuto částku lze změnit po předchozí dohodě mezi Prodávajícím uživatelem a Provozovatelem serveru Projekt-shop.cz.

Veškeré ceny uváděné prodávajícím Uživatelem jsou cenami včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

VII. Provize za prodej zboží
Provozovatel serveru Projekt-shop.cz účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 10 % z konečné prodejní ceny.

Provizi za zprostředkování je Prodávající uživatel povinen zaplatit Provozovateli serveru Projekt-shop.cz 14 dní po podpisu smlouvy o dílo nebo jiné písemné či ústní dohody mezi Prodávajícím uživatelem a Kupujícím uživatelem, přičemž tuto skutečnost je Prodávající uživatel povinen sdělit Provozovateli do 2 dnů. Pokud tak nebude učiněno za účelem vyhnutí se placení provize, bude provize vymáhána soudní cestou.

Následně Prodávající uživatel obdrží na svou e-mailovou adresu informaci o výši provize, kterou neprodleně potvrdí. V případě rozporu výše provize má prodávající uživatel možnost danou provizi u Provozovatele serveru Projekt-shop.cz reklamovat.

Potvrzením provize bude Prodávajícímu uživateli automaticky na jeho e-mailovou adresu zaslán daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje.

Splatnost provizní faktury je 14 dní od nadefinováni výše provize a vyzvání k jejímu schválení, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet Provozovatele serveru Projekt-shop.cz.

V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel serveru Projekt-shop.cz oprávněn zrušit účet Prodávajícího uživatele a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na serveru Projekt-shop.cz.

Provozovatel serveru Projekt-shop.cz bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.

Server Projekt-shop.cz není povinen řešit případné spory mezi Prodávajícím uživatelem a Kupujícím uživatelem a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

VIII. Všeobecná pravidla a upozornění
Je zakázáno zveřejňování osobních údajů Prodávajícího uživatele, jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na sociální sítě, fotogalerie apod. a to ve všech prostorách, které náleží k serveru Projekt-shop.cz.

Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už formou textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu serveru Projekt-shop.cz a zboží zde prezentovaného.

Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty – spamu tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou a její umísťování v diskusích a komentářích.

Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající Uživatel je tímto povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty Prodávajících uživatelů na serveru Projekt-shop.cz nenese provozovatel serveru Projekt-shop.cz žádnou odpovědnost.

IX. Ochrana osobních údajů
Prodívající uživatel uděluje provozovateli serveru Projekt-shop.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, případně adresu provozovny, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a jeho emailovou adresu a telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní, využití informací k reklamním a marketingovým účelům, jakož i nabídka obchodu a služeb provozovatelem serveru Projekt-shop.cz nebo třetími osobami. Prodávající uživatel dále uděluje prodávajícímu souhlas k dalšímu předávání jeho osobních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a plnění povinnosti z uzavřené kupní smlouvy třetím osobám, jakož i k jejich zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje bude zpracovávat sám nebo jejich zpracováním pověří na základě smlouvy zpracovatele. S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Při zpracování dat budou v souladu se zákonnými ustanoveními plně respektována práva Uživatele. Odkaz: §5 odst. 5 a 6 zákona č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník může s výše popsaným užitím nebo zpracováním nebo předáváním nebo zpřístupněním jeho osobních údajů kdykoliv písemným sdělením provozovateli serveru Projekt-shop.cz vyslovit nesouhlas, resp. odvolat svůj souhlas. Po obdržení nesouhlasu Prodávajícího uživatele, resp. odvolání jeho souhlasu nebude provozovatel serveru Projekt-shop.cz, popř. zpracovatel dále dotčené údaje užívat a zpracovávat nebo nebude osobní údaje zákazníka předávat dalším subjektům k reklamním účelům nebo je zpřístupňovat a tuto skutečnost oznámí subjektům, kterým osobní údaje Prodávajícího uživatele předal nebo zpřístupnil s tím, aby neprodleně zastavili jejich zpracování a užívání.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní ujednání s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Projekt-shop.cz, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Projekt-shop.cz nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smluvní ujednání s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Projekt-shop.cz a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Provozovatel serveru Projekt-shop.cz je oprávněn změnit podmínky užívání serveru Projekt-shop.cz a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel serveru Projekt-shop.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní ujednání s Uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání serveru Projekt-shop.cz, nechtějí řešit problémové situace s ostatními Uživateli nebo s provozovatelem serveru Projekt-shop.cz. Provozovatel serveru Projekt-shop.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Uživateli i bez udání důvodu.
Veškeré projekty na serveru projekt-shop.cz jsou autorská díla jejich tvůrců a jsou chráněny autorským zákonem. Je zakázáno je jakkoliv šířit, duplikovat nebo rozmnožovat.